პუბლიკაციები

პანდემიის სამართავად მთავრობისთვის გადაცემული ძალაუფლების ეკონომიკური ანალიზი

წინამდებარე სამუშაო სტატიაში გაანალიზებულია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილები, როგორც განუსაზღვრელობის წყარო და აღნიშნულის გავლენა ეკონომიკური აგენტების სტიმულებზე. სტატიის პირველი ნაწილი მოიცავს ეკონომიკაში განუსაზღვრელობასთან დაკავშირებული თეორიული და ემპირიული ლიტერატურის მიმოხილვას, ხოლო მეორე ნაწილი კი - კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებს, აღსრულების თავისებურებებს და მოსალოდნელ ეკონომიკურ შედეგებს.

 

ფოტოები: The New York Times - Stephen Savage / Arcadis.com


ავტორ(ებ)ი

ეგნატე შამუგია